วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561

วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร(อ.วี) วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA-line@หอสมุด ม.สยาม
อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร(อ.วี) วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstarcollege of Arts ) ผู้พัฒนาและแนะนำ Line@หอสมุด ม.สยาม

08.00 – 08.30 น. นักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม ณ อาคาร 12 ชั้น 4 และ scan QR code รับเอกสาร
08.00 – 09.00 น. การแสดงดนตรีสากล โดยอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์
09.00 – 09.15 น. ฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

09.15-09.35 น.

 • อธิการบดี และผู้บริหารเดินทางถึงหอประชุม
 • อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พิธีกร แนะนำ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา

09.35-10.10 น.

 • อธิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
 • การคิดเซิงนวัตกรรม (รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิซ)
 • จับเช่าคุยกับศิษย์เก่า ม.สยาม “แรงบันดาลใจ” (ดร.นันทพร ดำรงพงศ์)

10.10-10.25 น. การแสดงชองนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (ร้องเพลง/เต้นเคบีอป)
10.25-11.00 น. นำเสนอรายวิชา จำนวน 17 รายวิชาที่จะเปิดในภาค presemester/2561
11.00- 12.00 น. นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ลชชเข้ากลุ่มไลน์คณะวิชา เพื่อรับดำแนะนำในการเรียน และกำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การลงทะเบียนและแจกตารางเรียน 13.30 – 15.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 5

ไข่มุก-เดอะวอยซ์-ปฐมนิเทศ-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-The voice

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ
 2. อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตารางเวลาและพานักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทางวิชาการ และศูนย์กีฬา
 3. กรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม และช่วยอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้

นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้

 •  ฐานการลืบค้นข้อมูล ณ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (หอสมุด) อาคาร 12 ชั้น 2
 •  ฐานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์สารสนเทศทางวิชาการ อาคาร 15
 •  ฐานกิจกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ณ ศูนย์กีฬา