แนะนำ การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม

การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่หลักของสำนักฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรฯหลากหลายประเภท ทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ตาม แต่เนื่องจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆนั้นมีปริมาณมากมายมหาศาล การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ดีมีคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนั้น ก็ยังคงต้องอาศัยการใช้ทักษะในการค้นคว้าที่ชำนาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ก็ยังคงเป็นทรัพยากรฯหลักที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ห้องสมุดมาโดยตลอด

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรมสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดทำโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในฐานการเรียนรู้ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) กิจกรรม แนะนำ/อบรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆและการสิบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ กิจกรรม แนะนำ/อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงตามมาตรฐานรูปแบบ APA และกิจกรรม “นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของสยาม” เพื่อพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยามให้ได้รับความรู้และทักษะ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและการศึกษาเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงของการทำงาน หรือจนกระทั้งการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใฝ่หาความรู้ให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้ด้วย

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาในประเด็นทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
  • เพื่อกระตุ้นผู้เข้าใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา และคณาจารย์ให้มีนิสัยรักการอ่านและปลูกฝังอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
  • เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม