สิ่งแวดล้อม-2559-การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ

Title:  การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ : Pathway towards Sustainable University: Policy and Practice of Siam University
Researcher:  1.ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2.อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี, 3.อาจารย์นารี รมย์นุกูล และ 4.อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา

Department     :  1.ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการทูต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
2.ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
3.ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
4.ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
E-mail                :  ผู้นำเสนอผลงาน praphan5@hotmail.com

บทคัดย่อ             :  ความยั่งยืน เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยสยามโดยได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการดำเนินโครงการทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติในด้านวิชาการได้มีการปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วัไปโดยเปิดรายวิชาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดรายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายวชิาหลักสำหรับนักศึกษา การเรียนการสอนในรายวิชานี้ไดรับการปรับปรุงเป็นระยะโดยปัจจุบันได้ใช้นวัตกรรมการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยให้ผู้รียนทำโครงการที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รอบมหาวิทยาลัยในเขตภาษีเจริญตามนโยบาย “Sustainable University, Sustainable District” ส่วนในด้านการวิจัยและบริการสังคมได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน อาทิการจัดตั้งศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนที่มีความมุ่งหมายจะพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ และได้มีการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ส่วนในระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัสยามได้ร่วมกบั Asia e University เป็นผู้นำในการก่อตั้ง ACD University Network (ACD-UN) ซึ่งได้มีการตั้งเครือข่ายการวิจัยหรือ ACD Research Network โดยมีเครือข่ายการวิจัยหนึ่งคือ เครือข่ายการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําสําคัญ             : มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสยาม นโยบายแนวปฏิบัติ


Bibliography     :    ชนิตา รักษ์พลเมือง, สุวิจักขณ์ บุญมี, นารี รมย์นุกูล และ ประพันธ์ จันทร์เสมา. (2559). การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  The1″ Annual Conference of Sustainabel University Network of Thailand “Sustainable Practice on higher Education Conference”. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.


Conference : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  The1″ Annual Conference of Sustainabel University Network of Thailand “Sustainable Practice on higher Education Conference” เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

Link to Conference:    http://www.sunthailand.org/news/new-sun-591128.html

Download PDF :    การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ