การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

20 January 2020

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ชื่อหนังสือ:  หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ชื่อผู้แต่ง: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Call Number: อ 363.3403 ห144 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2562 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นกระบวนการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายภาคส่วน มีหลักการและแนวคิดที่เป็นสหสาขาวิชา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งแนวคิด ความหมาย และการปฏิบัติงาน หนังสือ หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเล่มนี้ จึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะเนื้อหาภายในเล่มมีการรวบรวมและสร้างฐานคำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สังคมไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป

 


หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

About The Author

Related posts