บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19


บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำนักฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/opac/ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งได้ที่ Line หน้าเว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ หรือโทร 024570068 ต่อ 5142 e-mail: lib2@siam.edu

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) จากเครือข่าย TU-THAIPUL ในรูปแบบดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ https://e-library.siam.edu/ ดูคู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ได้ที่ https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/ หรือดาวโหลดที่ https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/manual-guide-tu-thaipul-ill-eng/

บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ข้อมูลสารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการ แยกตามรายคณะวิชา/รายวิชา ได้แก่

 • คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากแหล่งที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Thaimooc, TCU(Thai Cyber University), COURSERA และ จากสถาบันต่างๆ
 • E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)
 • ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ
 • แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
 • YouTube
 • หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
 • หลักฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยสยาม e-research.siam.edu

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (INFORMATION LITERACY) โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถจองฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ https://e-library.siam.edu/training-service/ หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่

  • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ (WEB OPAC)
  • การยืม-คืนหนังสือ และการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์ (RENEWING SERVICE)
  • การยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan)
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
  • การอ้างอิงและบรรณานุกรม

บริการ IPAD คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อให้บริการคณาจารย์เละนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ชั้น 2 ของห้องสมุด ณ ห้องอ้างอิง และ ห้อง Study Room อีก 6 ห้อง โดยแจ้งได้ที่ Line หน้าเว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ หรือโทร 024570068 ต่อ 5142 e-mail: lib2@siam.edu


แหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  เพื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ ไว้บริการคณาจารย์และนักศึกษาโดยมีผู้รับผิดชอบรวบรวมและให้บริการข้อมูล/ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ แยกตามคณะวิชา/รายวิชา