ทรัพยากรสารสนเทศ

Siam Open House 2017-สยามนิทรรศน์

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศึกษาศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,828 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1,032 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1286 บัณฑิตวิทยาลัย — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต — บริหารการศึกษา 2 504 Graduate School — Doctor of Philosophy in Educational Administration 3 1542 บัณฑิตวิทยาลัย — ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต — บริหารการศึกษา  4 528 Graduate […]

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางบริหารธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,910 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 3,704 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาการเงินและการธนาคารฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 383 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 369 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไปฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 475 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 181 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 324 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 218 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหการฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More »

รับปริญญา มสยาม 63

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,268 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 262 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 2146 บัณฑิตวิทยาลัย — รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 122 คณะรัฐศาสตร์ 3 599 ไทย — การเมืองและการปกครอง 4 262 Graduate School — Master of Public Administration 5 111 บัณฑิตวิทยาลัย — ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต —

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Read More »

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางนิติศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 3,208 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 323 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 3208 คณะนิติศาสตร์ 2 323 Faculty of Laws วารสารทางนิติศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 35 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 8 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 35 คณะนิติศาสตร์ —

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Read More »

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมด ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561    ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555     ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม  ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1419 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1665 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1419 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1665 Faculty of Pharmacy วารสารทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 49 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 13 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 49

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Read More »