มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University ISSN:       2286-8011 จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:   มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ รายละเอียด:    วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University เป็นวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปสู่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของคณะอ่านและค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกจากที่ได้รับในชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่บทความที่เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number […]

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Read More »

ชื่อวารสาร (Title) :  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ISSN:         2730-4035 (Online) จัดพิมพ์:       ราย 4 เดือน สำนักพิมพ์: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียด:       วารสารศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการทั้งในส่วนของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับทางด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และด้้านการบริหารราชการแผ่นดิน ้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารศาลรััฐธรรมนููญ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับแรก ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับสุดท้ายของปี ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 วารสาร 340 ศาลรัฐธรรมนูญ, วารสาร ฉบับออนไลน์ Link

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ Read More »

ชื่อวารสาร (Title) :  วารสารรัฎฐารักษ์ ISSN:          0857-0442 จัดพิมพ์:       ราย 4 เดือน สำนักพิมพ์: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รายละเอียด:       วารสารรัฎฐารักษ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วิทยาการ กิจกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้เป็นแหล่งรวมความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 รัฏฐาภิรักษ์ ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารรัฎฐารักษ์ วารสารด้าน-PUBLIC ADMINISTRATION-PERIODICAL-LIBRARY-SIAM-UNIVERSITY ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วารสารรัฎฐารักษ์

วารสารรัฎฐารักษ์ Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : Elite Plus Magazine ISSN:          2351-0692 จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:   Elite Creative Co.,Ltd. รายละเอียด:      The beginning of Elite+ came out of a desire to create an international and informative magazine, not one to merely provide entertainment like many magazines on the market. The main

Elite Plus Magazine Read More »

รัฐสภาสาร

ชื่อวารสาร (Title) :  รัฐสภาสาร ISSN:          0125-0957 จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:  กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียด:       วารสารรัฐสภาสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังได้นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการในงานรัฐสภาและงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผลิตในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น สามารถติดตามอ่านฟรีออนไลน์ได้ที่ www.parliament.go.th Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 วารสาร 320 รัฐสภาสาร ฉบับออนไลน์ Link to Journal : รัฐสภาสาร วารสารด้าน-PUBLIC ADMINISTRATION-PERIODICAL-LIBRARY-SIAM-UNIVERSITY ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐสภาสาร Read More »

วารสารรังสิตสารสนเทศ

ชื่อวารสาร: วารสารรังสิตสารสนเทศ Print ISSN: 0859-1814 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  รายละเอียด แนะนำวารสาร 28 ม.ค. 2564 วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยโดยมุ่งเน้นบริการวิชาการแก่สังคม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์  การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารรังสิตสารสนเทศ วารสารรังสิตสารสนเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ Read More »

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Print ISSN: 2465-4094 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียด แนะนำวารสาร 27 ม.ค. 2564 วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ที่เผยแพร่ความรู้จากงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านธุรกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและเสริมสร้างศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่วารสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs  มหาวิทยาลัยรังสิต Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Read More »

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ

ชื่อวารสาร: วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ Print E-ISSN: 2465-4264 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 26 ม.ค. 2564 วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ เป็นวารสารทางวิชาการรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความที่รับพิจารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจเป็นหลัก ผลงานที่จะนำมาเผยแพร่ในวารสารนี้ ผ่านกระบวนการ Peer Review เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนำไปอ้างอิงได้ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ Read More »

วารสารมานุษยวิทยา

ชื่อวารสาร: วารสารมานุษยวิทยา Print ISSN: 2630-001X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  รายละเอียด แนะนำวารสาร 22 ม.ค. 2564 วารสารมานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การสนับสนุน ยกระดับ และเผยแพร่การศึกษาใหม่ ๆ ทางมานุษยวิทยาที่อธิบายพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประการที่สอง การสนับสนุนให้นักมานุษยวิทยารุ่นต่าง ๆ ได้ผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพที่อธิบายสภาพปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ รวมถึงความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมและอคติทางสังคม ประการที่สาม การส่งเสริมความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาชีวิตมนุษย์ เป้าหมายทั้ง 3 ประการนี้คือปรัชญาและพันธกิจสำคัญของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรที่เล็งเห็นว่าความรู้ทางมานุษยวิทยาคือสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษย์และความแตกต่างทางสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วารสารมานุษยวิทยามีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยเปิดรับข้อเสนอบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai

วารสารมานุษยวิทยา Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Print ISSN: 1905-4165 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และสารสนเทศ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและงานวิจัย Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Print E-ISSN: 2651-2009 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หรือ Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  ISSN : 2651-2009 (Online) is An Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The main objectives of the journal 1)To promote and publicize

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Read More »

วารสารมหาจุฬาวิชาการ

ชื่อวารสาร: วารสารมหาจุฬาวิชาการ Print ISSN: 2408-1078 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 13 ม.ค. 2564 วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาจุฬาวิชาการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ

วารสารมหาจุฬาวิชาการ Read More »