มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2408-1221 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2557) – ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2561) […]

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ : Humanities and Social Sciences Print E- ISSN: 2697-5688  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน; พฤษภาคม-สิงหาคม; กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: ภาษาและภาษาศาสตร์ : Language and Linguistics Print ISSN: 0857-1406 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารภาษาและภาษาศาสตร์จัดทำโดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประเภทต่าง,ๆ ต่อไปนี้คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ หัวข้อที่กองบรรณาธิการรับจัดพิมพ์มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งภาษาและการสื่อสาร และการเรียน Description: The journal of Language and Linguistics has been published by the Linguistics Department, the Faculty Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่

ภาษาและภาษาศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ : Chulalongkorn Business Review Print E-ISSN: 2730-2660 TCI: กลุ่มที่ 1  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ,และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ Description: The Chulalongkorn Journal of Business Review will accept academic and research papers as well as letters to the Editor, which express opinions on the works published, written in English and

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารกระแสวัฒนธรรม : JOURNAL OF CULTURAL APPROACH Print ISSN: 1513–4458 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ  บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review) Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely

วารสารกระแสวัฒนธรรม Read More »