มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal ISSN  :  0857-9776  TCI:      กลุ่มที่ 2 Social Sciences จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Law, Sukhothai Thammathirat Open University รายละเอียด:    วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal สาขาวิชานิติศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และนอกจากจะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาตร์แล้ว ยังเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถนำส่งเข้าในระบบออนไลน์ที่ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละมหาลัยสามารถยื่นส่งบทความของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการประกอบการทำเรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา […]

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Profession E-ISSN:      2774-0161 TCI:   กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:       ราย 3 เดือน สำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University รายละเอียด: วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Profession มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบัญชี  พร้อมกับนำเสนอประเด็นและปัญหาทางสังคมบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทันสมัย และตรงไปตรงมา เพื่อสอดคล้องกับคำที่ว่า “หากภาษาอังกฤษคือภาษาสากลของโลก การบัญชีคือภาษาสากลของโลกธุรกิจ”  โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เนื้อหาและขอบเขตของวารสารวิชาชีพบัญชี มีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี และบทวิจารณ์หนังสือ นอกจากนี้ในบางฉบับ อาจมีการเพิ่มบทความพิเศษ

วารสารวิชาชีพบัญชี Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal ISSN:    2673-0618 TCI:   กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / The Eastern University of Management and Technology รายละเอียด: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนไทย ยุค 4.0” บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid: กรณีศึกษารายวิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม” และวารสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากอธิการบดี และคณบดี ทำให้วารสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม  ISSN:  2586-8500, E-ISSN : 2586-8632 TCI:   กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Research and Development Institute Rajamangala University of Technology Lanna รายละเอียด: วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้าน อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาดังนี้ อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ – ผลงานทางด้าน เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research  ISSN:  1905-7393, E-ISSN : 2730-146X TCI:   กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University รายละเอียด: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research มีนโยบายเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคมและกรกฎาคม) ของทุกปี อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal ISSN:  2586-9302, E-ISSN : 2697-4983 TCI:   กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 / Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 รายละเอียด: วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal Research มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษา  หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา  ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok ISSN:  2586-9884, E-ISSN : 2730-2636 TCI:   กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร / Institute of Vocational Education, Bangkok รายละเอียด: วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาของครู คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่าง ๆ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารไทยศึกษา: Journal of Thai Studies Print ISSN: 1686-7459 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด:  วารสารไทยศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษาในกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ไทศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีเปรียบเทียบ คติชนวิทยา การเรียนและการสอนภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยบทความที่ติพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) – ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน – ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –

วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  Journal of Sustainable Tourism Development ISSN: 2730-2911 (Print), ISSN 2730-3322 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Tourism and Hospitality Management , Suan Dusit University รายละเอียด: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน เป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน และฉบับสอง กรกฎาคม –

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter ISSN:        1685-862X จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย รายละเอียด:      วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter วารสารรายสองเดือน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และการผลิต เว็บไซต์ www.thaipackaging.net และสามารถ อ่านวารสารฉบับออนไลน์ THAI PACKAGING NEWSLETTER ได้ตั้งแต่ฉบับที่ #127 Jan-Feb 2018 Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 620 วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย อ่านฉบับออนไลน์ Link to

วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal of Transport and Maritime Law ISSN:  1906-2664 ISSN:  2730-4051 (Online) จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด:    วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal of Transport and Maritime Law มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ด้านการขนส่งรูปแบบรูปแบบต่าง ๆ หรือความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การพาณิชยนาวี การเดินอากาศ การป้องกันมลพิษอันเนื่องมาจากเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม Holding อ่านฉบับออนไลน์เท่านั้น ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ISSN:      2730-1931 จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รายละเอียด:    วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 340 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน Read More »