วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology Print ISSN: 1906-1722 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยวารสารนั้นจะมีการตีพิมพ์ 2 ปีต่อฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่2 กรกฎาคม – ธันวาคม Description: Ramkhamhaeng University […]

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Science Print ISSN: 1906-1730 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์รับตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยวารสารนั้นจะมีการตีพิมพ์ 2 ปีต่อฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่2 กรกฎาคม – ธันวาคม จุดมุ่งหมายของการทําวิจัยนอกจากมีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สิ่งสําคัญที่จะทําให้งานวิจัยมีคุณประโยชน์ต่อสังคม คือการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชนให้เกิดเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดทําวารสารวิจัยรามคําแหงโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ประกอบด้วย

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »