วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ISSN: 1906-6627TCI: กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย