วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Print ISSN: 2287-0628 สำนักพิมพ์: บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด  รายละเอียด แนะนำวารสาร 31 ส.ค. 2563 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่ในรูปของบทความวิจัยในสาขาที่ระบุไว้ในขอบเขตของวารสาร 2.) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏและบุคลากรทั่วไป Link to Journal : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ต.ค.2560-มี.ค.2561) – ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2563-มิ.ย.2563) Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 วารสารวิจัย […]

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Print ISSN: 1686-8420 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 – Description: The Research Journal – Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RJ-RMUTT) is ready to receive manuscripts on all aspects concerning any aspect related

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก: Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal Print ISSN: 1906-1889 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์,เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย Description: The journal of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (RMUTTORJ) is a research/academic

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Read More »