วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

วารสารวิชาการเกษตร

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการเกษตร: Thai Agricultural Research Journal Print ISSN: 0125-8389 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า Description: This journal provides immediate open access to its content on the […]

วารสารวิชาการเกษตร Read More »

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) Print ISSN: 2651-1940 (เดิม 2465-5082) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และมีระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission) เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ/หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ: RMUTSB ACADEMIC JOURNAL Print ISSN: 2651-1932 (เดิม 2286-9638) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Description: This journal provides immediate open access

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ Read More »