วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University Print ISSN: 1686-5596 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้โดยเครือข่ายวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกท่าน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน มิใช่ทัศนะของบรรณาธิการและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle […]

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Journal of Liberal Arts Thammasat University Print ISSN: 1513-9131 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University                           Print ISSN: 1906-7208 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ก.ย. 2562 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ Description: Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University To serve as a platform for disseminating a new body of knowledge in humanitiesand social sciences To provide opportunities

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »