วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา: TNI Journal of Business Administration and Languages                           Print ISSN: 2351-0048, 2672-9997 (online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย  และบทความวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม  โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา   ขึ้น โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) มีการจัดทำ 2 รูปแบบคือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบตีพิมพ์ครั้งแรกในปี […]

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: TNI Journal of Engineering and Technology                           Print ISSN: 2351-0056 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.ย. 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม  โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) Description: The policy of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) is to support the dissemination

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »