วารสารไทยคดีศึกษา

วารสารไทยคดีศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารไทยคดีศึกษา: Journal of Thai Studies Print ISSN: 1686-7459 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 เม.ย. 2563 วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public […]

วารสารไทยคดีศึกษา Read More »

วารสารไทยคดีศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารไทยคดีศึกษา: The Journal of the Thai Khadi Research Institute Print ISSN: 1686-0667 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 เม.ย. 2563 วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ

วารสารไทยคดีศึกษา Read More »