วารสาร-วิทยาศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal Print ISSN:  0859-9807 Online ISSN 2651-0693 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ Description: Thaksin University Journal invites researchers, scholars and authors to submit their original research articles and academic articles to publish in the volume 23, issue 2 (2020) to present […]

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 66 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  9332 รายการ  วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 66 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 45 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 21 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  9,339 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 97 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-วิทยาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9242

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University Read More »