วิทยาการคอมพิวเตอร์

Title:  แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : English Language Skill Enhancement for 3-5 Years Student using Augmented Reality Researcher:  วีนา โชติช่วง และ ชนาภา กระจง Chotchuang V. and Krajong C. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   veena.cho@siam.edu บทคัดย่อ             :   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จําเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented […]

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Read More »

Title:  ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ : Basic Sign Language Search System on Android Platform Researcher: เอก บํารุงศรี และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้ Bamrungsi E. and Saelee S. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   eak.bam@siam.edu บทคัดย่อ             :   งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลปกติทั่วไป นําไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความจําเป็นในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระบบสามารถค้นหาศัพท์ภาษามือพื้นฐานทั้งภาษามือไทยและภาษามืออังกฤษ โดยแสดงผลการค้นหาเป็นรูปภาพและคําอธิบายการแสดงภาษามือส่วนประกอบของระบบมี 3 ส่วนคือ (1) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการใช้คําค้น (search) (2) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการค้นหาตามหมวดหมู่ตัวอักษร

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »

Title:  ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ : Resident Security System with Application on Android Platform Researcher: จรรยา แหยมเจริญ และ วิวัฒน์ สถิรชาติ Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  janya008@gmail.com บทคัดย่อ             :   ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ เป็นการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มาพัฒนา เนื่องจากที่อยู่อาศัยหรือบ้าน เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับมนุษย์และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และภายในบ้านประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินภายในบ้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Read More »

Title:  ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล : Database Monitoring and Analysis System Researcher:  จรรยา แหยมเจริญ, สหวัสส์ จันทวงศ์ และ วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   sah_jan@siam.edu บทคัดย่อ             :   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาของระบบฐานข้อมูลที่เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ กันเป็นประจำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลล็อกไฟล์ ที่ส่งมาจากเครื่องแม่ช่ายฐานข้อมูลที่ต่างแพลทฟอร์มกัน โดยประกอบด้วย Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 เป็นต้น กระบวนการทำงานของระบบจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแพลทฟอร์ม เพื่อให้ทราบรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในล็อกไฟล์ และทำการแยกแยะข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2561-ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล Read More »

Title:  ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : Application Service System for Drugstore Management via Internet Researcher:  เอก บำรุงศรี, จรรยา แหยมเจริญ, ปณชัย นิยมกชกร และ ชาญชิต เลิศวงศ์สุวรรณ Eak Bamrungsi, Janya Yamcharoen, Panachai Niyomkodachakorn and Chanchit Lerdwongsuwan Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  panachai.ny@gmail.com บทคัดย่อ             :   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2561-ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Read More »