วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:   2673-0383 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  โดยวารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น […]

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »

ชื่อวารสาร:   วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ISSN: 2651-1770 (Online) , 1906-1137 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารที่จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มมีการรวบรวมบทความวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข วิทยาการระบาด พยาบาล อนามัยชุมชน และโภชนาศาสตร์ และดำเนินการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 การตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารเภสัชกรรมไทย: TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice ISSN: 1906-5574 สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  TCI : กลุ่มที่ 1 ประเภท: วารสารอิเล็กทรอนิกส์, วารสารออนไลน์ รายละเอียด: วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.

วารสารเภสัชกรรมไทย TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice Read More »

ชื่อวารสาร:     วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) ISSN: 0858-4923 (Printing), ISSN: 2730-4159 (Online)  TCI:    กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด:  วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยของสำนักวิชาการสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ 4. เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 5. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักวิชาการสาธารณสุข โดยตีพิมพ์ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จัดทำปีละ 6 ฉบับเป็นราย 2 เดือน มีกำหนดออกคือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม

วารสารวิชาการสาธารณสุข Read More »

ชื่อวารสาร:  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy (TJHP) ISSN: 1513-4067 สำนักพิมพ์: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  รายละเอียด: วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข ให้กับเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บริการการศึกษาต่อเนื่องแก่สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และผู้สนใจ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ Holding ฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 615 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Read More »

ชื่อวารสาร:     วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ISSN: 2408-2686 (Printing), ISSN: 2730-308X (Online)  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียด: วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางการสาธารณสุขชุมชน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานทางวิชาการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเป็นสื่อวิชาการด้านการสาธารณสุขชุมชน สำหรับสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวิชาการของบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal :  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Read More »

ชื่อวารสาร:     วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  Print ISSN: 2287-0075 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพชุมชน เวชศาสตร์ชุมชน อนามัยชุมชน  และการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

วารสารรังสีเทคนิค

ชื่อวารสาร: วารสารรังสีเทคนิค Print ISSN: 0857-1422 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย รายละเอียด:  วารสารรังสีเทคนิค เป็นวารสารวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรรังสีเทคนิค นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์เสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ บทความที่น่าสนใจ บทความปริทัศน์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์รังสี ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการรังสีเทคนิค วงการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจทั่วไป วารสารรังสีเทคนิคกำหนดออกจำนวน 1 ฉบับต่อปี ในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม อ่านวารสารฉบับออนไลน์ คลิกที่ :  วารสารรังสีเทคนิค Link to TCI : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt วารสารรังสีเทคนิค

วารสารรังสีเทคนิค Read More »

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อวารสาร: วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Print E-ISSN: 2651-0553 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 25 ม.ค. 2564 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิความรู้ทางวิชาการถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดอย่างแพร่หลาย 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบริการปฐมภูมิ 4. เกิดการเรียนรู้อัตลักษณ์ (Identity) และคุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิผ่านงานวิชาการและองค์ความรู้ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Print ISSN: 2408-235X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 21 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเกษตร 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 3.เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิจัยที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Print E-ISSN: 2730-2334 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 20 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Print ISSN: 2672-9911 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รายละเอียด แนะนำวารสาร 19 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science and technology. JVU serves both academics and researchers who require knowledges from original research works and new

วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Read More »