วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล: Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  Print ISSN: 0857-4405 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2564-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา ปกิณกะ และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ โดยส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS โดยแจ้งชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่บรรณาธิการสามารถติดต่อได้เข้าไปในระบบ บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 3 ท่าน จากนั้นกองบรรณาธิการจะรวบรวมความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ […]

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย: Thai Journal of Orthodontics Print ISSN: 2822-0293 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรวจสอบกลุ่มที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11814) สำนักพิมพ์: สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย / Thai Association of Orthodontists รายละเอียด: Thai Journal of Orthodontics (Thai J Orthod), is a peer-reviewed journal covering all areas of orthodontics and related fields, online launched in 2016. It is published two issues per year (Semi-yearly; January-June,

วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Read More »

รายละเอียด: วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ “วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2556 อันเป็นปีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของวงการทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นบทความทางวิชาการงานวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์  โดยเนื้อหาของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยบท ความวิจัย บทวิทยาการคลินิก บทความทางการศึกษาและทันตสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวารสารได้กำหนดระยะการออกวารสาร ปีละ 2 ครั้ง กองบรรณาธิการหวังว่า วารสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ จะเป็นแหล่งแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางทันตแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องต่อไป Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal : วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อวารสาร : วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal Name : Songklanakarin Dental Journal ชื่อย่อของวารสาร : ว.ทันต.สงขลานครินทร์ Abbreviation Name: Songklanakarin

วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

รายละเอียด: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  “ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย”  เริ่มเปิดทำการขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 มีสำนักงานชั่วคราวครั้งแรกของสมาคม ตั้งอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้ 1) บำรุง และส่งเสริมการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2) บำรุง และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในสาขาทันตกรรม 3) ปลูกสามัคคีธรรม และมารยาทอันดีงาม 4) ช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ในการบำบัด และอนามัยทางทันตแพทย์แก่ประชาชน 5) บำรุงการกีฬา และให้ความบันเทิงแก่สมาชิก Description: The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT) has been published since 1950 for distributing knowledge in both basic sciences

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University Print ISSN: 2351-0811, E-ISSN : 2730-2938 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University รายละเอียด: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  มีนโยบายตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้าน

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Thai Journal of Public Health ISSN:   2697-5866 (Online) , 2697-584X (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University รายละเอียด: The Thai Journal of Public Health is focused on all disciplines of public health: ¤ Microbiology                           

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 / Journal of Medical and Public Health Region 4 ISSN:   2773-8965 (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี / Office of Disease Prevention and Control, Region 4 Saraburi รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ  รายงานปริทัศน์  รายงานผู้ป่วย/รายงานสอบสวนโรค ย่อวารสาร และนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ Double-blind Peer Review

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ISSN:   2697-486X (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Journal of Publish Heath Naresuan University (JPHNU) was established to disseminate a body of knowledge, study investigation, and research. JPHNU serves as a channel for sharing of knowledge, ideas, and information in the

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขล้านนา ISSN:   2672-930X (Online) , 1686-7076 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขล้านนารับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง หรือราย 6 เดือน (2 เล่มต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารสาธารณสุขล้านนา วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  

วารสารสาธารณสุขล้านนา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN:   2651-1711 (Online) , 2672-9148 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Thai Journal of Public Health and Health Sciences; TJPHS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอบเขตของวารสารครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายสุภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข การพยาบาล และสาขาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์   สนับสนุนโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขธารณสุข กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2

วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Read More »

ชื่อวารสาร:  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน ISSN:   2651-1193 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด: วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (1 มกราคม- 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) เป็นบทความที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพชุมชนกับการพัฒนาสุขภาพและนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์และนักศึกษาในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทั้งงานวิจัยของสถาบันและเครือข่าย Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน Read More »

ชื่อวารสาร:  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ISSN:   2697-4576 (Online) , 0857-6920 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรม ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขอบข่ายและวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา Chiang Mai Dental Journal recognizes a need to stop accepting articles written in Thai; thus from now on, only articles written in English will be considered. Translated articles must

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Read More »