วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข: Nursing Journal of The Ministry of Public Health Print ISSN: 0857-3743 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเช่นบทความวิชาการเป็นบทความทางการพยาบาล Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2561) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Nursing Journal of The Ministry of Public Health วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข: Nursing Journal of The Ministry […]

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาล: Thai Journal of Nursing Print ISSN: 0125-0078 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯจัดทำโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1)เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง2)เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้,ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและ3)เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล Description: Thai Journal of Nursing is an academic journal of the Nurses Association of Thailand. The objectives Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (2547) – ปีที่

วารสารพยาบาล Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: The Journal of Faculty of Nursing Burapha University Print ISSN: 0858-4338 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ,โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine Print ISSN: 1685-991x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการรับรองเป็นวารสารในระดับนานาชาติโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2558-2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และนำเสนอความรู้ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกตลอดจนพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้ก้าวหน้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน โดยมีกำหนดออกทุก 4 เดือนหรือปีละ 3 ฉบับและได้ดำเนินงานอย่างมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการพัฒนางานวิชาการ Description: Journal of Thai Traditional Alternative Medicine – วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกFrequency: 4 months per year in April, August and December.Access: Free Full-text

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education Print ISSN: 1906-1773 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ3.,เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศกำหนดการออกวารสารวารสารการพยาบาลและการศึกษา เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม Description: The Journal of Nursing and Education (JONAE) is a peer-reviewed technologicaland scientific

วารสารการพยาบาลและการศึกษา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH Print ISSN: 0857-4553 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง,กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2565 ผลิตวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น Description: This journal

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Read More »

ชื่อวารสาร: วารสาร มฉก.วิชาการ : HCU Journal Print ISSN: 0859-9343 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสาร มฉก.,วิชาการ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (2545) – ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 (2561) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: HCU Journal วารสาร มฉก.วิชาการ : HCU Journal

วารสาร มฉก.วิชาการ Read More »

ชื่อวารสาร: ธรรมศาสตร์เวชสาร : Thammasat Medical Journal Print ISSN: 1513-5241 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม –

ธรรมศาสตร์เวชสาร Read More »

ชื่อวารสาร: รามาธิบดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal Print ISSN: 0125-3611 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.กำหนด Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely

รามาธิบดีพยาบาลสาร Read More »

ชื่อวารสาร: พยาบาลสาร : Nursing Journal Print ISSN: 0125-5118 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 พยาบาลสาร ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองต้นฉบับก่อนรับตีพิมพ์ (peer review) และเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของพยาบาล นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพการพยาบาล โดยพยาบาลสารเปิดรับ บทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทางด้านพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ ที่กองบรรณาธิการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในพยาบาลสาร Description: This journal provides immediate open access to its content on the

พยาบาลสาร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal Print ISSN:  0859-9807 Online ISSN 2651-0693 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ Description: Thaksin University Journal invites researchers, scholars and authors to submit their original research articles and academic articles to publish in the volume 23, issue 2 (2020) to present

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Read More »