วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  “ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย”  เริ่มเปิดทำการขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 มีสำนักงานชั่วคราวครั้งแรกของสมาคม ตั้งอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้ 1) บำรุง และส่งเสริมการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2) บำรุง และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในสาขาทันตกรรม 3) ปลูกสามัคคีธรรม และมารยาทอันดีงาม 4) ช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ในการบำบัด และอนามัยทางทันตแพทย์แก่ประชาชน 5) บำรุงการกีฬา และให้ความบันเทิงแก่สมาชิก Description: The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT) has been published since 1950 for distributing knowledge in both basic sciences […]

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Read More »

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ชื่อวารสาร: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล : Mahidol Dental Journal Print ISSN: 0125-5614 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 เม.ย. 2563 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์ และผู้อื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา 4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน Description: Mahidol Dental Journal. Academic journals are essential for serving as a forum of knowledge sharing, thought

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Read More »

ชื่อวารสาร:วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Khon Kaen University Dental Journal Print ISSN: 0859-9254 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 เม.ย. 2563 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยาสารทางวิชาการอย่างเป็นทางการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบการประเมินและพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และพัฒนามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระบบให้คำปรึกษาในการเขียนบทความวิชาการ และพัฒนาการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์และเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยาสารที่นำเสนอสาระทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นนักวิชาการของทันตแพทย์ และผู้สนใจต่อไป Description: Khon Kaen University Dental Journal (Khon Kaen Dent

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »