สถาบันพระมหากษัตริย์

หนังสือ ห้องสมุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประมวลบทความ และองค์ความรู้อย่างละ ๑ เล่ม เนื้อภายในหนังสือประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับพระราชพิธี การเตรียมพระราชพิธีและสถานที่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย และพระปฐมบรมราชโองการ รวมทั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ แนะนำหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่ในรูปแบบ ebook และจัดพิมพ์แจกจ่ายไปยัง สถานศึกษา สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงาน เพื่อให้ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี กับประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาวน์โหลดได้ที่นี่ URL: ตรง / Link สำรอง “Royal Coronation Ceremony” In this book, the English spelling of […]

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Read More »

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระ [quote arrow=”yes”]ปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย[/quote]   นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงอานุภาพ และทรงพระปรีชาสามารถสมควรเทิดทูนพระเกียรติเป็นพระมหาราชมาทุกยุคทุกสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยนั้น ประชาชนชาวไทยแทบทุกคนจะรู้จักพระนามพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่สมควรเทิดพระเกียรติให้เป็นพระมาหาราชโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทางเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 ของกรุงสุโขทัย ที่ได้ทรงปกครองและจรรโลงประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในสมัยสุโขทัย จะเทียบเทียมได้ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   [quote arrow=”yes”]พระราชประวัติ[/quote] พ่อขุนรามคำแหง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในพระราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณ พ.ศ.1822 ถึงประมาณ พ.ศ.1841 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการย่อย่องเป็น “มหาราช” เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังทรงได้ประดิษฐ์อักษรไทย ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนามที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม Read More »