วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา: The Public Health Journal of Burapha University
Print ISSN: 1905-7164
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 5 มี.ค. 2563 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์
    Description: The Public Health Journal of Burapha Universityis a biannual peered review journal that serves public health and health science professionals to publish their work.  This journal is regarded as an “approved national journal” by the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education, as well as the Thai Citation Index group 2 (round 4; 2020). We welcome all kinds of health-related articles, i.e. original articles, review articles, special articles, short reports or pilot studies, and case studies. The article must not be published elsewhere, and should not exceed 12 pages. Manuscript format is summarized in the submissions section.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา: The Public Health Journal of Burapha University