อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” 2561

uptodate-อบรม-ฐานข้อมูล-แพทยศาสตร์-พยาบาล-เภสัช

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate

เป็นฐานข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งทางด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และการพยาบาล เพื่อใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรและเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” ขึ้น ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิทยากรจากบริษัทให้การอบรมจำนวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบเช้า สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ  ศูนย์สารสนเทศ  อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น