การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ชื่อผู้แต่ง : พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ

Call Number : 618.92 ก492 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 สิงหาคม 2566

หนังสือ ” การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ” ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กที่อยู่ในภาวะปกติ การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาโภชนาการ และการพยาบาลเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ