วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research 

ISSN:  1905-7393, E-ISSN : 2730-146X

TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University

รายละเอียด: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research มีนโยบายเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคมและกรกฎาคม) ของทุกปี

อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research