วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ISSN:  2586-8500, E-ISSN : 2586-8632

TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Research and Development Institute Rajamangala University of Technology Lanna

รายละเอียด: วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้าน อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาดังนี้

  1. อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ – ผลงานทางด้าน เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสุขภาพ – ผลงานทางด้าน วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. วิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม – ผลงานทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ – ผลงานทางด้าน เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. วิทยาศาสตร์- ผลงานทางด้าน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ สถิติประยุกต์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี เคมีประยุกต์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยรับตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม