วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal

ISSN:  2586-9302, E-ISSN : 2697-4983

TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 / Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1

รายละเอียด: วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal Research มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษา  หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา  ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา

อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal