Month: March 2018

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม …

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส. Read More »

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

[box type=”note”]กองทัพอากาศ  มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ด้วยหน้าที่เช่นนี้ ทำให้กองทัพอากาศต้องเตรียมตัว …

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ Read More »

วันอุตุนิยมวิทยาโลก World meteorological day

[box type=”note”]วันอุตุนิยมวิทยาโลก ตรงกับวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี วันสำคัญดังกล่าวเริ่มต้นมาจากการที่ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การหนึ่งขึ้นมาเพื่อสำรวจสภาพอากาศทั่วโลก …

วันอุตุนิยมวิทยาโลก 23 มีนาคม Read More »

อาสาสมัครสาธารณสุข

[box type=”note”]อาสาสมัครสาธารณสุข คือ บุคคลที่สมัครใจจะทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวมในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน [/box] การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง …

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ Read More »

ห้องสมุด-มหาวิทยาลัย-สยาม-ผู้อำนวยการ / หัวหน้าห้องสมุด ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อพส-การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)ครั้งที่ 2/2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดย ดร.จอมขวัญ …

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย Read More »

[box type=”note”]ชื่อหนังสือ: แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: …

แนะนำหนังสือ 15 มี.ค. 2561 Read More »