การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน
1. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านสมรรถนะของบุคลากรผู้ให้บริการ

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักฯ ด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ โดยได้ประเมินความพึงพอใจในข้อของสมรรถนะต่างๆของบุคลากร/ผู้ให้บริการ ได้แก่

 1. มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ยิ้มแย้ม สุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรี กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.86
 2. มีสมรรถนะ ด้านทักษะการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.82
 3. มีสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถในการให้บริการแนะนำ และช่วยเหลือผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.89
 4. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในการให้บริการผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน มีความอดทน อดกลั้น มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเสียสละ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.80
 5. บุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.76
เอกสารหมายเลข 18

ดูรายละเอียดได้ที่ สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา  2564 หรือที่ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/07/Contentment-library-2564.pdf

2. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านการบริการ

สำนักฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.88 คะแนน โดยได้ประเมินความพึงพอใจในแต่ละหน่วยงานด้านการบริการ  ใน 7 หน่วยบริการ ได้แก่

 1. บริการยืม – คืน หนังสือและสื่อมัลติมีเดีย ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.96
 2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.92
 3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย  3.84
 4. บริการแนะนำการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.78
 5. บริการห้องประชุมแบบกลุ่มย่อย (Study Room/Meeting Room)ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.90
 6. บริการห้องหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.78
 7. บริการวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บทความวิจัย/วิชาการ และบทความอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.84
เอกสารหมายเลข 18

ดูรายละเอียดได้ที่ สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา  2564 หรือที่ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/07/Contentment-library-2564.pdf

3. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสม ของอุปกรณ์ในการให้บริการ

สำนักฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักฯ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.53 คะแนน ซึ่งมีข้อย่อยในเรื่องของความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสม ของอุปกรณ์ในการให้บริการ ได้แก่

 1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการภายในสำนักฯ มีเพียงพอและเหมะสม ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  3.50
 2. ประสิทธิภาพ และความพร้อม ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.46
 3. ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) และความพร้อม ของระบบเครือข่าย INTERNET / Wi-Fi ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.54
 4. ระบบ WI-FI ภายในสำนักฯ ครอบคลุมทั่วถึง ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.51
 5. ความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสม  ของอุปกรณ์ในส่วนการชมภาพยนตร์ และในส่วนคอมพิวเตอร์จอสัมผัส ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.64
เอกสารหมายเลข 18

ดูรายละเอียดได้ที่ สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา  2564 หรือที่ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/07/Contentment-library-2564.pdf

4. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป)

สำนัก ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักฯ โดยทำการสำรวจครอบคลุมทั้งนักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากร ใน ประเด็น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสำนักฯในปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมของคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 3.77 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้

 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.88)
 2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.75)
 3. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.53)
 4. ด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.82)
 5. ด้านการเปิดทำการและระเบียบการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.61)
 6. ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.84)
 7. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.71)
เอกสารหมายเลข 18

ดูรายละเอียดได้ที่ สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา  2564 หรือที่ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/07/Contentment-library-2564.pdf

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากผลการประเมินด้านที่มีคะแนนน้อยและข้อเสนอแนะเมื่อปีการศึกษา 2563 (ระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก 3.78 คะแนน) โดยได้นำมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.79 คะแนน และในปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นที่ 3.88 คะแนน) สำนักฯ จัดให้มีกระบวนการการให้บริการและวิธีการใช้บริการทางออนไลน์ต่างๆ บนเว็บไซต์หลากหลายบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น ได้แก่ 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ(ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.80 คะแนน และในปีการศึกษา 2564 ลดลงที่ 3.71 คะแนน) โดยได้พัฒนา ดังนี้

 • ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเอกสาร/คู่มือต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งการใช้ห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูล การอ้างอิงและบรรณานุกรม สำหรับผู้ใช้บริการ ให้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ที่เว็บไซต์สำนักฯ เมนู “login & downlond” และเลือกที่ “คู่มือ-สำหรับผู้ใช้บริการ” (https://e-library.siam.edu/manual-library-siamu/)
 • ได้เพิ่มโพสต์ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดบริการของห้องสมุด (LIBRARY OPEN HOURS) ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง Facebook (ชื่อเพจ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม), Channel MS Teams (ชื่อช่อง: ห้องสมุดออนไลน์), Line Group ต่างๆ, และทางเว็บไซต์ที่ https://e-library.siam.edu/library-open-hours/
 • ได้เพิ่มโพสต์ประชาสัมพันธ์วิธีการบริจาคหนังสือให้กับสำนักฯผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง Facebook (ชื่อเพจ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม), Channel MS Teams (ชื่อช่อง: ห้องสมุดออนไลน์), Line Group ต่างๆ, และทางเว็บไซต์ที่ https://e-library.siam.edu/bookdonate/
 • ได้แนะนำหนังสือใหม่/ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ และนิตยสาร ให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/category/recommend/

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2564 (ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เฉลี่ย 3.88 รองลงมาตามลำดับ คือด้านสภาพแวดล้อม เฉลี่ย 3.84 ด้านบุคลากร เฉลี่ย 3.82 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) คะแนนเฉลี่ย 3.75 ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เฉลี่ย 3.71 ด้านการเปิดทำการและระเบียบการใช้บริการ เฉลี่ย 3.61 และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก เฉลี่ย 3.53 คะแนน) โดยจะนำไปวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 1. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดในเรื่องของ “จำนวนและความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด” สำนักฯ ได้นำไปวางแผนพัฒนาไว้ใน โครงการ “การปรับปรุงอุปกรณ์/เครื่องมือ/สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้”
 2. ด้านการเปิดทำการและระเบียบการใช้บริการ สำนักฯ จะขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึงเวลา 18.00/19.00 น. ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-2019 ในปีการศึกษา 2564 สำนักฯ จึงเปิดทำการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.(ความพึงพอใจด้านการเปิดทำการและระเบียบการใช้บริการ ลดลงมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61) ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ห้องสมุดเปิดถึงเวลา 18.00/19.00 น. สำนักฯ จึงจะขยายเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สำนักฯ จะนำระบบ Line notify มาใช้ในงานบริการทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บริการกับผู้ใช้ให้รวดเร็วยิ่งขีึ้น ได้แก่ บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด, บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์, บริการยืมระหว่างห้องสมุด, บริการแนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด,  บริการจองห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม  และ การรับบริจาคหนังสือ เป็นต้น
 4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) ได้จัดทำโครงการ “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้” เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
 5. ด้านบุคลากร สำนักฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง ซึ่งในปีการศึกษา 2565 สำนักฯ จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ “เสริมทักษะองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ”
 6. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดในเรื่องของ “ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย” สำนักฯ ได้นำไปวางแผนพัฒนาไว้ใน โครงการ “การปรับปรุงอุปกรณ์/เครื่องมือ/สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้”
 7. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สำนักฯ จะเพิ่มจุดบริการเฉพาะเรื่อง โดยเปิดจุดให้ บริการแนะนำการอ้างอิงและบรรณานุกรม เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ทราบถึงมาตรฐานในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA ซึ่งจะสามารถผลิตผลงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
เอกสารหมายเลข 11.2

ที่เว็บไซต์สำนักฯ https://e-library.siam.edu/ ที่เมนูหลัก “บริการ”

1) https://e-library.siam.edu/opac/

2) https://discovery.ebsco.com/c/smokdd/

3) https://e-library.siam.edu/

4)      https://e-library.siam.edu/library-open-hours/

5)      https://e-library.siam.edu/membership/

6)      https://e-library.siam.edu/circulation-service/

7)      https://e-library.siam.edu/suggestion-form-order/

8)      https://e-library.siam.edu/book-delivery/

9)      https://e-library.siam.edu/self-renew/

10)  https://e-library.siam.edu/electronic-information-service/

11)  https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

12)  https://e-library.siam.edu/training-service/

13)  https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/

14)  https://ectl.siam.edu/courses/

15)  https://e-library.siam.edu/open-access-database/

16)  https://e-library.siam.edu/researcher-data-archives-repository-service/

17)  https://e-research.siam.edu/

18)   https://e-library.siam.edu/ebsco-host/

19)  https://publications.ebsco.com/?custId=s3576028&groupId=main&profileId=pfui

20)  http://110.164.153.252/web_auth.html

21)  https://e-library.siam.edu/group-study-room/

22)  https://e-library.siam.edu/category/information-for-researchers/textbook-resources/

23)  https://e-library.siam.edu/category/recommend/resourcestypes/

24)  https://e-library.siam.edu/category/รายงานประจำปี/

25)  https://e-library.siam.edu/manual-library-siamu/

 

6. มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในประเด็นที่ต้องการพัฒนา และนำผลการ เทียบเคียงมาปรับปรุง
เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาหน่วยงานบริการต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องจัดให้มีบริการในระบบออนไลน์ สำนักฯ จึงได้เร่งพัฒนาการให้บริการให้ได้อย่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้มากที่สุดในประเด็นที่ต้องการพัฒนา คือ “การจัดหน่วยบริการให้มีการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์/ในระบบดิจิทัล” โดยได้เทียบเคียงการมีบริการต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในแต่ละบริการ ซึ่งถ้าหากบริการใดที่สำนักฯ ยังไม่ได้จัดให้มีบริการบนออนไลน์ตามอย่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักฯ จะได้นำมาพัฒนาให้ครบทุกบริการในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้

เทียบเคียง

“การจัดหน่วยบริการให้มีการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์/ในระบบดิจิทัล”

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยสยาม
บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_507

บริการแนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Book Suggestion Service)

https://e-library.siam.edu/suggestion-form-order/

บริการยืม-คืน

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_503

บริการยืม-คืน (Circulation Service)

https://e-library.siam.edu/circulation-service/

บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอก

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_505

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan Service)

https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์

https://library.tu.ac.th/bbs/list/12

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าและแจ้งปัญหาการใช้ห้องสมุด (Line Notify Q & A)

https://e-library.siam.edu/

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_509

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshops & Trainings Service)

https://e-library.siam.edu/training-service/

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_514

บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ (Electronic Information Service)
บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew)

https://library.tu.ac.th/myloan/list

บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew) ที่  https://e-library.siam.edu/self-renew/

 

ช่วงเวลาให้บริการ

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_616

แจ้งการเปิดบริการห้องสมุด https://e-library.siam.edu/library-open-hours-2-2/
คลังทรัพยากรดิจิทัล

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/

 

บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม (Siam University Digital Repository Service)

https://e-library.siam.edu/category/information-for-researchers/textbook-resources/

บริการเผยแพร่ผลงานวิจัย

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_513

บริการฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสยาม (e-Research / Digital Collection Siam University)

https://e-research.siam.edu/

บริการระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

https://library.tu.ac.th/search/laz

บริการระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ (Library Search System / WEB OPAC) ที่ https://e-library.siam.edu/opac/
Find Articles & Full Text

https://library.tu.ac.th/eds/advanced

 

บริการระบบสืบค้นข้อมูลช่องทางเดียวจาก 13 สถาบัน (One Search System-EDS-ThaiPUL/Ebsco Discovery Service) ที่ https://discovery.ebsco.com/c/smokdd/
E-JOURNAL

https://publications.ebsco.com/?custId=s4775581&groupId=main&profileId=pfui

 

บริการวารสารต่างประเทศ (Publications Search) ที่ https://publications.ebsco.com

https://discovery.ebsco.com/c/smokdd/

 

หนังสือแนะนำ/หนังสือใหม่/ยอดนิยม

https://library.tu.ac.th/newbook/list?type=0002

บริการแนะนำหนังสือใหม่/ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ และนิตยสาร ให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/category/recommend/
ฐานข้อมูลออนไลน์ (A-Z, ก-ฮ)

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_492

 

บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Online Databases) https://e-library.siam.edu/ebsco-host/

 

Research Support

https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/

บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Online Reference Service) ที่ https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/

 

ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและห้องมัลติมีเดีย แลป

https://booking.library.tu.ac.th/login

 

บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Study Room Service) จำนวน 12 ห้อง https://e-library.siam.edu/group-study-room/

 

บริจาคหนังสือ

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_565

 

 

บริจาคหนังสือให้กับสำนักฯผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง Facebook (ชื่อเพจ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม), Channel MS Teams (ชื่อช่อง: ห้องสมุดออนไลน์), Line Group ต่างๆ, และทางเว็บไซต์ที่ https://e-library.siam.edu/bookdonate/
Book Delivery

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_397

บริการจัดส่งหนังสือ  (Book Delivery Service) ที่ https://e-library.siam.edu/book-delivery/

 

E-Services https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/ บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดทางออนไลน์ (Membership) ที่ https://e-library.siam.edu/membership/
หนังสือประกอบการสอน

https://library.tu.ac.th/course/courseList

 

บริการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์ให้กับรายวิชา (ECTL: Excellence Center for Teaching & Learning) ที่ https://ectl.siam.edu/courses/

 

ANNUAL REPORTS

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_528

 

บริการรายงานประจำปี/ข้อมูลสารสนเทศประจำปีของสำนักฯ (Report Library) ที่ https://e-library.siam.edu/category/รายงานประจำปี/

 

บริการดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือการใช้บริการห้องสมุดและสืบคืนพิเศษต่างๆ (Service for Downloading Documents and Manuals for Library Services and Special Searches) /มีคู่มือประกอบการใช้ในแต่ละบริการ บริการดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือการใช้บริการห้องสมุดและสืบคืนพิเศษต่างๆ (Service for Downloading Documents and Manuals for Library Services and Special Searches) https://e-library.siam.edu/manual-library-siamu/
บริการติดตามสถานะการยืมระหว่างห้องสมุด

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_506

ไม่มี และจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2565
วีดิทัศน์รวมความรู้/วิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_500 

ไม่มี และจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2565
บริการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร (Textbook & Resources Collection for Course Service) https://e-library.siam.edu/category/recommend/resourcestypes/
บริการรวบรวมรายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (Publications & Periodical Collection for Course Service) ที่ https://e-library.siam.edu/researcher-data-archives-repository-service/
บริการรวบรวมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ระบบเปิด  (Open Access Database) ที่ https://e-library.siam.edu/open-access-database/

ตามที่สำนักฯ ได้มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา “การจัดหน่วยบริการให้มีการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์” เมื่อนำผลการเข้าใช้บริการทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ กับเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม โดยการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Google Analytics พบว่า ปี 2565 เว็บไซต์ของสำนักฯ มีการเข้าใช้อยู่ในอันดับท็อบ 5 จากการเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของ 5 หน่วยงาน ตามลำดับการเข้าใช้ ดังนี้

 1. เว็บไซต์สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา  https://home.sis.siam.edu
 2. เว็บไซต์ระบบผลงานวิจัยเก่าของม.สยาม https://research-system.siam.edu
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยามhttps://siam.edu
 4. เว็บไซต์ห้องสมุดมารวยhttps://e-research.siam.edu
 5. เว็บไซต์สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศhttps://e-library.siam.edu
เอกสารหมายเลข 11.3

Google Analytics ที่เว็บไซต์สำนักฯ

https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2022/04/e-library-Google-Analytics-2565-may.jpg

  ผลการดำเนินงาน………6……….ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1-2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ 6 ข้อ

 เป้าหมายของสำนัก : ….6….. ข้อ

ผลการดำเนินงาน   : ….6…..  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :   ….5…..  คะแนน