AUN-QA-ห้องสมุด-2564

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน …

กระบวนการพัฒนาแผน Read More »