AUN-QA-ห้องสมุด-2564

ชื่อเรื่อง : Genetic algorithms and machine learning for programmers  ชื่อผู้แต่ง :  Frances Buontempo Call Number :  006.31 B944G 2019 แนะนำหนังสือ : 27 มี.ค.2566 รายละเอียด :  มารู้จักจีเนติกอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับโปรแกรมเมอร์  กับหนังสือเล่มนี้ ในการสร้างแบบจำลอง AI และพัฒนาโซลูชัน มาเรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในสร้างอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง ทดสอบโค้ด ML ระบบ AI และตัวอย่างง่ายๆ และโปรแกรมเชิงโต้ตอบ ที่แสดงให้คุณเห็นว่ารูปแบบอัลกอริทึมเหล่านี้ทำงานอย่างไร  เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางที่ต้องการทำความเข้าใจ Machine Learning   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Genetic algorithms […]

Genetic algorithms and machine learning for programmers Read More »

ชื่อเรื่อง : Last drinks : how to drink less and be your best  ชื่อผู้แต่ง :  Maz Compton Call Number :  616.86106 C738L 2023 แนะนำหนังสือ : 26 มี.ค.2566 รายละเอียด : เป็นหนังสือที่แนะนำคุณในการบอกเลิกแอลกอฮอล์ในเวลาเพียง 30 วัน  โดย Last drinksเล่มนี้ให้ข้อมูลเจาะลึก เข้าถึงได้ และกระตุ้นความคิด เจาะลึกสำหรับผู้ที่อยากรู้อยากเห็นอย่างมีสติ ที่แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ส่งผลต่อจิตใจและร่างกายอย่างไร ตั้งคำถามถึงวัฒนธรรมและบรรทัดฐานเกี่ยวกับการดื่ม และระบุสัญญาณทั่วไปที่แสดงว่าการดื่มเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อคุณ ผ่านประสบการณ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เผย เคล็ดลับส่วนตัวที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการหยุดดื่ม   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Last drinks

Last drinks : how to drink less and be your best Read More »

ชื่อเรื่อง : จิตวิทยารู้ใจคนจากท่าทาง  ชื่อผู้แต่ง :  Kazuyuki Makimura Call Number :  พ 152.385 ม413จ 2565 แนะนำหนังสือ : 25 มี.ค.2566 รายละเอียด :  หนังสือ “จิตวิทยารู้ใจคนจากท่าทาง” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณ…มองทะลุเจตนาแท้จริงจาก “ท่าทาง” การแสดงออกทางร่างกายของผู้คน ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ รู้เขา รู้เรา คุมเกมได้ เจรจาอะไรก็ได้คำตอบ “Yes” สื่อสารเก่งขึ้นทันที เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพียงรู้เทคนิคนี้คุณจะทำงานและคบหาผู้คนได้สนุกขึ้นแน่นอน!   Link to Library Row Hit Heading 1 1 จิตวิทยารู้ใจคนจากท่าทาง / Kazuyuki Makimura ; มีนา อมตานนท์, ผู้แปล

จิตวิทยารู้ใจคนจากท่าทาง Read More »

ชื่อเรื่อง : Embedded systems architecture : Design and write software for embedded devices to build safe and connected systems ชื่อผู้แต่ง :  Daniele Lacamera Call Number :  004.22 L129E 2023 แนะนำหนังสือ : 24 มี.ค.2566 รายละเอียด : เป็นหนังสือให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว  ระบบสมองกลฝังตัว ในเรื่องการออกแบบระบบ  หลักการและทฤษฎ๊ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว  ระบบสมองกลฝังตัว วิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในสร้างโปรแกรม หรือการวางแผนระบบต่างๆ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม ระบบเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย     Link to Library Row Row Hit

Embedded systems architecture : Design and write software for embedded devices to build safe and connected systems/ Daniele Lacamera Read More »

รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ   แฟ้มเอกสาร / Link เอกสาร   แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2022/09/ARC2564.pdf 1 แฟ้ม “นโยบาย/คำสั่งต่าง ๆ และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ แฟ้มเอกสาร 1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/09/1.1-นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน.pdf 1.2 นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/09/1.2-นโยบายด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.pdf 1.3 นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ นโยบายการพัฒนาสำนักฯ โดยอธิการบดี https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/08/1.3-นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf https://e-library.siam.edu/อธิการบดี-ม-สยาม-มอบนโยบ/ 1.4 คำสั่งจากอธิการบดี ในการกำหนด “ขั้นตอนการซื้อหนังสือในอนาคต” ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/09/1.4-คำสั่งขั้นตอนการจัดซื้อ2558.jpg 1.5 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2021/09/Board-Directors-library-2563.pdf 1.6 คู่มือปฏิบัติงานแผนกบริการและประชาสัมพันธ์–“สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรผู้ให้บริการ” หน้า 7 https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2022/09/คู่มือแผนกบริการและประชาสัมพันธ์.pdf 1.7 คู่มือปฏิบัติงานแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2022/09/คู่มือแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ.pdf

รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน-2564 Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 1.      มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรสำหรับการให้บริการ สำนักฯ มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรผู้ให้บริการ ไว้ใน “คู่มือปฏิบัติงานแผนกบริการและประชาสัมพันธ์” ซึ่ง สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรผู้ให้บริการประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการให้บริการแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้ (ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์  ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้ประกอบการให้บริการแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้) ทักษะการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ (ผู้ให้บริการต้องมีทักษะในวิชาชีพบรรณารักษ์ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ประกอบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ได้) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) (ผู้ให้บริการต้องไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในการให้บริการผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน มีความอดทน อดกลั้น มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเสียสละ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน และมีความสุภาพ เรียบร้อย ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยไมตรี กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ) นอกจากการกำหนดสมรรถนะทั้ง 3 ด้านข้างต้น สำนักฯยังได้กำหนด สมรรถนะเฉพาะของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และสมรรถนะร่วมของบรรณารักษ์ทุกตำแหน่งในห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัย ไว้ด้วย รวมทั้งบรรณารักษ์ ต้องมี “จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์” และสำหรับบุคลากรที่มิใช่บรรณารักษ์ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการไว้ในเอกสาร “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ” ซึ่งอยู่ใน “คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานฯ” เอกสารหมายเลข

ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 1. มีการวางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล สำนักฯ มีเป้าหมายในการ “ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง” จึงได้วางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้ 2 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี้ 1.แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสยาม มีโครงการภายใต้แผนงาน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “การเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” 2) โครงการ “รวมรวมข้อมูลนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยสยามที่มีผลงานในฐานข้อมูล SCOPUS” 2.แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีโครงการภายใต้แผนงาน 1 โครงการ คือ โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan : RAP) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 2. มีการจัดบริการที่ครอบคลุมแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลด้านการสอนและการวิจัย สำนักฯ ได้จัดบริการโปรแกรมสืบค้นและแหล่งสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักฯ และทรัพยากรอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 1. โปรแกรม EDS:

การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน   เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 1. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านสมรรถนะของบุคลากรผู้ให้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักฯ ด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ โดยได้ประเมินความพึงพอใจในข้อของสมรรถนะต่างๆของบุคลากร/ผู้ให้บริการ ได้แก่ มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ยิ้มแย้ม สุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรี กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.86 มีสมรรถนะ ด้านทักษะการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.82 มีสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถในการให้บริการแนะนำ และช่วยเหลือผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.89 มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในการให้บริการผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน มีความอดทน อดกลั้น มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเสียสละ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.80 บุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  3.76 เอกสารหมายเลข 18

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน มีการนำแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย       สำนักฯได้จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักฯ ตามที่ปรากฎใน “แผนกลยุทธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560-2564 : หน้า 6” โดยมีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ พันธกิจ 4 ด้าน วัตถุประสงค์ 4 ข้อ และเป้าหมายของสำนักฯ 6 ข้อ และมีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จำนวน 21 ตัวบ่งชี้ ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม กับแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดฯ โดยบุคลากรในแต่ละแผนก/งานเป็นผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักฯ ที่ได้กำหนดไว้ ตามที่ปรากฎใน “แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan :

กระบวนการพัฒนาแผน Read More »