AUN-QA-ห้องสมุด-2564

รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ   …

รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน-2564 Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน …

กระบวนการพัฒนาแผน Read More »