ระบบใหม่สำหรับการจัดการวารสาร electronic (ThaiJo)

ขอเชิญ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่จัดการวารสาร บรรณารักษ์ห้องสมุด และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเรื่อง ระบบใหม่สำหรับการจัดการวารสาร electronic (ThaiJo) วิทยากร โดย อาจารย์ ชาตรี วงษ์แก้ว ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 -15.30 น. อบรมที่ ห้อง Digital สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CWHJW2cusYk3GXTF7


สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเข้าอบรมเรื่อง ระบบใหม่สำหรับการจัดการวารสาร electronic (ThaiJo) วิทยากร โดย อาจารย์ ชาตรี วงษ์แก้ว ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 -15.30 น. ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 6 คน ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม, นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์, นางสาวณัชชา เดชาเต็งประทีบ, นางสุดา ทองชิว, นางสาวกัลยา ศุภพันธ์ุมณี, และนางสาวอรชร ยิ่งใหญ่


องค์ความที่ได้รับจากการอบรม

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO