วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University Print ISSN: 1686-4409 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ธ.ค.2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of […]

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Read More »

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: Academic Journal Phranakhon Rajabhat University Print ISSN: 2228-8473 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ธ.ค.2562 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ วารสารวารสารวิจัยราชภัฏพระนครสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ,วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Read More »

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Journal of Burirum Rajabhat University Print ISSN: 1906-7062 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา  ซึ่งเป็นผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  มนุษยศาสตร์  นิเทศศาสตร์  นิติศาสตร์   สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา  ที่มีผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิชาการ Description:- Holding

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Print ISSN: 2286-6590 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Read More »