วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University Print ISSN: 1906-2397 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารวิชาการที่พิมพ์ออกเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 เล่ม (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะวิทยาการจัดการจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง Description: “Journal of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University” is an academic journal in the field of business administration, economic, […]

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Read More »

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University Print ISSN: 2392-5523 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์),สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาวิชานิเทศศาสตร์,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More »

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม: Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Print ISSN: 2392-5817 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง Description: To publish academics paper of educators and interested parties both

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Read More »