วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Journal of Education, Silpakorn University Print ISSN: 1686-3089 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน  2.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ   2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม Description: This journal provides immediate open access to its […]

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Read More »

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Journal of Education Thaksin University Print ISSN: 1513-9514 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการทางศึกษาศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และจากหน่วยงานภายนอกโดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม Description: Journal of Education Thaksin University To distribute education research and articles include issues analysis both in Thailand and abroad.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Read More »

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY Print ISSN: 0857-1511 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ทางวิชาการในด้านศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง (วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1) Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »