วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal Print ISSN: 2286-6922 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.พ.2563 : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ครั้ง (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม) Description: Rajamangala University of Technology Social Science […]

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Social Sciences Print ISSN: 1905-8241 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.พ.2563 : – Description: Walailak Journal of Social Science provides an intellectual platform for academic articles, research papers, reviews and others both in Thai and English. We seek articles related to all fields of

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Journal of Social Sciences Naresuan University Print ISSN: 1686-9192 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.พ.2563 : วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »