วารสาร-นิติศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมาย: Chulalongkorn Law Journal Print ISSN: 0125-3093 TCI: N/A สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง Description: Chulalongkorn Law Journal is an academic journal of Faculty of Law, Chulalongkorn University which publishes scholarly works within the scope of or relating to law. The aim is to disseminate […]

วารสารกฎหมาย : Chulalongkorn Law Journal Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านภาษาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 21 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1446 รายการ  วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 21 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 11 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 10 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1446 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 52 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-ภษาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านนิติศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 28 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1177 รายการ วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 28 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1177 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 80 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-นิติศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1097

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University Read More »