อบรม

โครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″ ในกิจกรรมครั้งที่ 2/2567 การฝึกอบรม “การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล”  ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ  วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ พรรณี จิวพุทธิธรรม จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล    

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล Read More »

โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO”  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Teams  วิทยากรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training 30042024 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่: https://forms.gle/pv39XyhWxnH1Fdo5A กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ากิจกรรมการอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัยในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO” ที่: https://forms.gle/9eKmYJ3a6vdxSQZP8 ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training

อบรม: การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1009 ชั้น 10 อาคาร 19  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  วัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป เอกสารการประชุม: คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ใน“รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT

การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ในกิจกรรมการพัฒนาบรรณารักษ์ของกลุ่มงานพัฒนาฯ ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม ZOOM วิทยากรผู้แบ่งปัน/ถ่ายทอดความรู้ โดยประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (พรรณี จิวพุทธิธรรม) กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่คณะอนุกรรมการของกลุ่มงานสามารถนำกิจกรรมของกลุ่มงานไปเผยแพร่ต่อได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาฯ ได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไลน์บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มไลน์ SME เป็นต้น โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มไลน์เหล่านี้ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน

โครงการ: แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม ZOOM วิทยากรผู้แบ่งปัน/ถ่ายทอดความรู้ โดยประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (พรรณี จิวพุทธิธรรม) กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่คณะอนุกรรมการของกลุ่มงานสามารถนำกิจกรรมของกลุ่มงานไปเผยแพร่ต่อได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาฯ ได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไลน์บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มไลน์ SME เป็นต้น โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มไลน์เหล่านี้ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 77 คน มีทั้งบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 48 คน และคณะอนุกรรมการของกลุ่มงานพัฒนาฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 คน

กิจกรรม: การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva Read More »

โครงการ“การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)”  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Team  สืบเนื่องจากฐานข้อมูล EBSCO HOST & EDS ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการแสดงผลการสืบค้น/ NEW EDS UI และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 31 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 51 คน ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่  PDF: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery

อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS) Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน เอกสารการประชุม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 การดำเนินการสำหรับ หน่วยงานสนับสนุน ภายหลังการอบรม หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ของแต่ละหน่วยงาน ตาม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน

การประชุม: ทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : เรื่อง “FOLIO ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้มาตรฐานใหม่ (ฺBibframe) ”  วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้  โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิกกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และบุคลากรห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 50 คน จาก 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

FOLIO ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้มาตรฐานใหม่ (ฺBibframe) Read More »

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-12.00 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้และร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ บรรณารักษ์ห้องสมุด และบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ องค์ความรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Smart Subject Suggester ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับบุคลากรห้องสมุดต่างๆ ควรศึกษาไว้เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของห้องสมุด เอกสารประกอบดาวน์โหลด ได้ที่ >> https://bit.ly/3dLit36 วิดีโอรับชมย้อนหลัง ได้ที่ >> https://www.youtube.com/watch?v=PN1sS3blfNY ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Smart Subject Suggester ได้ที่ >>

Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่ Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : เรื่อง การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้ โดย อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิกกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 41 คน จาก 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด Read More »

  ขอเชิญอบรม ปชส. โค้งสุดท้ายสำหรับการอบรมของปีการศึกษา 2564 สำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การค้นคว้าและการอ้างอิง” ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม ZOOM ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่: https://forms.gle/Y7vh1regxyvCMrUj9 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม ได้ ที่: https://e-library.siam.edu/training-service/ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82703008920?pwd=eE1wV1BFVWVCazZZeXR0WW01dWhXdz09 Meeting ID: 827 0300 8920 Passcode: 023104 แบบประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การค้นคว้าและการอ้างอิง ครั้งที่ 3/2564 : คลิก ผลการสำรวจความพึงพอใจ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การค้นคว้าและการอ้างอิง” ครั้งที่ 3/2564 (PDF)

ขอเชิญอบรม: การค้นคว้าและการอ้างอิง ครั้งที่ 3/2564 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน เอกสารการประชุม (ร่าง) เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 2564 ข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร การดำเนินการสำหรับ

การประชุม: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »