อบรม

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review …

การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ …

โครงการ: แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill …

กิจกรรม: การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva Read More »

โครงการ“การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO …

อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS) Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ …

การประชุม: ทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill …

FOLIO ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้มาตรฐานใหม่ (ฺBibframe) Read More »

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ …

Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่ Read More »

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill …

การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา …

การประชุม: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน”  จัดโดยยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร …

สัมมนา กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO Read More »