โครงการ: แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill)

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ในกิจกรรมการพัฒนาบรรณารักษ์ของกลุ่มงานพัฒนาฯ ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม ZOOM วิทยากรผู้แบ่งปัน/ถ่ายทอดความรู้ โดยประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (พรรณี จิวพุทธิธรรม) กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่คณะอนุกรรมการของกลุ่มงานสามารถนำกิจกรรมของกลุ่มงานไปเผยแพร่ต่อได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาฯ ได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไลน์บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มไลน์ SME เป็นต้น โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มไลน์เหล่านี้ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 48 คน และคณะอนุกรรมการของกลุ่มงานพัฒนาฯ จำนวน 29 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 คน 

หัวข้อการเรียนรู้

  • วิธีการสมัครใช้งาน Canva
  • ส่วนประกอบหลักของ Canva
  • การใช้ Canva ในงานนำเสนอแบบเห็นหน้าผู้พูด

เอกสารประกอบในกิจกรรม


สแกนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิก ที่: https://forms.gle/4aybUGKqEYTbYqYt8


แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” คลิกที่ https://forms.gle/nJJWWgb34CpDiSrb9


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล : เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” (PDF)