ebsco

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ >>  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทาง Line Notify (Q & A) >>  ช่วงเวลาเปิดให้บริการ (Libraries & Hours) >>  ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ (OPAC) >>  สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership) >>  บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด  >>  บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือ ด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew)  >>  บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ (Electronic Information Service) >>  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น  >>  แนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Book Suggestion)  >>  บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Reference & Bibliographic writing advice service) >>  บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshops & Trainings)  >>  บริการข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์ (ECTL) >>  บริการ […]

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate 2020 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563  เวลา  13.00-14.30 น.โดยได้จัดอบรมผ่านทางออนไลน์ MS Team  ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ วิทยากร ได้ให้การแนะนำ features ใหม่ๆ และแนะนำวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล UpTodate  วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UPTODATE   The world’s leading journals of original scientific research, global news, and commentary. (Science Magazine, Science Now, Science Signaling, Science Translational Medicine) Restricted

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate 2020 Read More »

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 2/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  เวลา  13.30-14.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ International Business Program โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  & EDS ซึ่งหลักสูตรนานาชาติ International Business Program สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านบริหารธุรกิจ ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ ที่อยูในฐานใหญ่ EBSCO Host  ได้แก่

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 2/2020 Read More »

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 1/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 รอบ โดยในรอบแรก เวลา 11.00-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 14.30-115.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 113 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านพยาบาล ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 1/2020 Read More »

ห้องสมุดออนไลน์ ม.สยาม ขอเชิญใช้ e-books ฟรี สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ต้องการใช้งานอยู่ที่บ้าน ช่วยชาติ ช่วงโควิด 19 ผู้ใช้สามารถใช้งานอยู่ที่บ้านได้เลย  เพียง access ด้วยชื่อ user= siam  และpassword= library@2562 หมดเขต 30 มิถุนายน 2563 / EBSCO’s ebook Academic Collection and Clinical Collection. Trial period: Today – 30 June 2020 ผู้ใช้ห้องสมุดออนไลน์ สามารถเข้าถึง eBooks ฟรี 2 ฐาน ได้แก่   1) e-Books Academic Collection (..Click)  ซึ่งเป็นแพคเกจ e-Books ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ

EBSCO’s ebook Academic Collection and Clinical Collection Today – 30 June 2020 Read More »