ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ” …

KM: การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด เนื่องจากประตูระบบเดิมที่ใช้มานานชำรุด สำนักหอสมุดฯ ได้เปลี่ยนระบบประตูเข้า-ออก ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสแกนหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้เลยทั้งประตูทางเข้าและทางออก …

เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด Read More »

ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา …

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Read More »

  ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ “นักอ่านดาวทองของสยาม ปีการศึกษา 2558” ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร และของรางวัลที่ระลึก ให้กับผู้ชนะเลิศ …

นักอ่านดาวทองของสยาม 2558 Read More »