10 August 2020

sustainable development goals
 • รําลึก 29 ปี วัน สืบ นาคะเสถียร 2562

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ...

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ...

  Read more
 • วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

  26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ ...

  26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และแมลง หรือแมง ที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่า หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย ...

  Read more
 • วันสิ่งแวดล้อมไทย

  วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท ...

  วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนในแต่ละวัน ...

  Read more
 • วันคุ้มครองโลก Earth Day

  วันคุ้มครองโลก EARTH DAY  22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรก ...

  วันคุ้มครองโลก EARTH DAY  22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรก หมายถึง โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง หมายถึง ชาวโลก ...

  Read more
 • วันป่าชุมชนชายเลนไทย

  ในอดีตป่าชายเลนในประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์นั้น กระจายอยู่ทั่วไป แต่ภายหลังจากในปี พ.ศ.2518 ซึ่งมีพื้นที่ป่า ...

  ในอดีตป่าชายเลนในประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์นั้น กระจายอยู่ทั่วไป แต่ภายหลังจากในปี พ.ศ.2518 ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลน 2 ล้านไร่ แต่ในปี พ.ศ.2534 กลับเหลือเพียง 1 ล้านไร่ ป่าหายไปไหน? พวกมันถูกทำลายด้วยมนุษย ...

  Read more
 • 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (World forestry day)

  วันป่าไม้โลก มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of ...

  วันป่าไม้โลก มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้น องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO ...

  Read more
 • 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

  3 มีนาคม เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งแปลมาจากชื่อภาษาอังกฤษ World Wildlife Day กำหนดขึ้นโดยมติที่ประช ...

  3 มีนาคม เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งแปลมาจากชื่อภาษาอังกฤษ World Wildlife Day กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ห ...

  Read more