3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก World Wildlife Day3 มีนาคม เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งแปลมาจากชื่อภาษาอังกฤษ World Wildlife Day กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 หรือ CITES CoP16  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-14 มีนาคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการกำเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจึงเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี เมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยที่ประชุม CITES CoP16 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

20 ธันวาคม ปีเดียวกัน ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ให้การรับรองและประกาศให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

โดยในโอกาสที่เป็นปีแรกของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวางถึงการกำเนิดของวันสำคัญนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการอนุวัติตามอนุสัญญา CITES ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า การสัมมนาทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ และแถลงข่าวการจัดงานอีกด้วย

 

[quote arrow=”yes”]จุดประสงค์ของการจัดตั้ง[/quote]

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนทั้งโลกเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า โดยตระหนักว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะยกระดับการต่อต้านอาชญากรรมทางสัตว์ป่า และพืชป่า ซึ่งมีผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เห็นความสำคัญของบทบาทอนุสัญญาไซเตส เพื่อสร้างความเชื่อมันว่าการค้าระหว่างประเทศจะไม่คุกคามทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

[divide style=”dots” icon=”circle”]

โดยแนวคิดของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกในปีนี้คือ “Listen to the Young Voices.” เพื่อสนับสนุนแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดูแลป่าไม้และอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์


  • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า.  (ม.ป.ป.).  3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก.  เข้าถึงได้จาก http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=401:world-wildlife-day&catid=18:2010-07-22-07-25-25&Itemid=9
  • Eduzones.  (2560, 2 มีนาคม).  3 มีนาคม : วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก.  [เว็บบล็อก].
    https://blog.eduzones.com/jobthai/178487

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก