วันคุ้มครองโลก Earth Day

วันคุ้มครองโลก EARTH DAY  22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรก หมายถึง โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง หมายถึง ชาวโลก คือ สรรพชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลก การคุ้มครองโลก จึงหมายถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองชาวโลกด้วย ซึ่งในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและพบกับภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ หรือการทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัยอย่างไม่ทันตั้งตัว จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรโลกในหลายๆ ประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงมีคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเรียกร้องให้ชาวโลกหันมาสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการ คุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ (iEnergy Guru, ม.ป.ป.)

earthday-;วันคุ้มครองโลก

ประวัติความเป็นมา วันคุ้มครองโลก Earth Day

วันคุ้มครองโลก เป็นวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมและพิษภัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ จนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยา แนวคิดเรื่องวันคุ้มครองโลกเริ่มต้นขึ้นในปี 2505 โดย เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาจากรัฐวิสคอนซิน ที่มองเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศของตน กว่า 7 ปี ที่เนลสัน ได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เหล่าสมาชิกรัฐสภาได้รับรู้ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมกลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบกับในขณะนั้นทั่วสหรัฐอเมริกาได้มีประชาชนหลายกลุ่มรวมตัวกันเพื่อต่อต้านปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น กากของเสียเป็นพิษ, ปัญหายาฆ่าแมลง, การสูญเสียพื้นที่ป่า, การสูญพันธุ์ของสัตว์, การรั่วไหลของน้ำมันดิบ และปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นอีกมากมาย จนสุดท้ายทุกๆ กลุ่มก็ตระหนักว่าทุกคนกำลังพยายามเรียกร้องในสิ่งเดียวกันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ จนบรรดานักการเมืองต้องหันมาให้ความสนใจ และถูกยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ท้ายที่สุดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกเสนอขึ้นในปี 2512 ที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติ ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจอห์น คอนเนลล์ (John McConnell) ต่อมา เดนิส เฮย์ส (Denis Hayes) นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้เป็นผู้ประสานงานจนกระทั่งเกิดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกขึ้นครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน 2513 ชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนออกมาแสดงพลังสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเสื่อมโทรมขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ทางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน (TK park: สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, ม.ป.ป.)

earthday วันสิ่งแวดล้อมโลก
U.S. Environmental Protection Agency building

หลังจากเหตุการณ์ในปี 2513 ได้ก่อให้เกิดแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลกลางก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับสำคัญ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (U.S. Environmental Protection Agency) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 ตามด้วยการประกาศใช้กฎหมายอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Act) กฎหมายน้ำสะอาดปี พ.ศ. 2515 (Clean Water Act of 1972) และกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2516 (Endangered Species Act of 1973) บทบัญญัติข้อหนึ่งในจำนวนบทบัญญัติหลายข้อที่มีผลกว้างไกลของกฎหมายเหล่านี้คือบทบัญญัติที่บังคับให้รถยนต์ต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และวิ่งได้ระยะทางอย่างน้อยเท่าที่กฎหมายกำหนดต่อน้ำ มันหนึ่งแกลลอน ตลอดจนมีเครื่องฟอกไอเสียที่ช่วยลดปริมาณควันพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ไม่เพียงแต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่เกิดแนวร่วมสิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก ในปี 2533 เป็นวาระครบ 20 ปี วันคุ้มครองโลก เดนิส เฮย์ส ได้สร้างกิจกรรมเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง โดยยกปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นปัญหาระดับโลก ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 200 ล้านคน ใน 141 ประเทศ ต่อมาในปี 2543 เดนิส เฮย์ส ได้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมคุ้มครองโลกขึ้นอีกครั้ง มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 กลุ่มใน 184 ประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งไปที่ภาวะโลกร้อนและผลักดันการใช้พลังงานสะอาด

วันคุ้มครองโลกของประเทศไทย

โดยปกติเมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้ว ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2533 ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมกันเป็นอย่างมาก และหลังจากเหตุการณ์ที่ สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้กระทำอัตวินิบาตกรรม ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมและรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ผู้บุกเบิกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้คนสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนับวันโลกของเราเริ่มประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลพิษ โดยเฉพาะปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และเพื่อตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงถือเอาวันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่คนทั่วโลกจะพร้อมใจกันทำประโยชน์ เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกัน

[quote font_size=”18″ color=”#ffdf42″ bgcolor=”#339933″ bcolor=”#ffdf42″ arrow=”yes”]วัตถุประสงค์ของวันคุ้มครองโลก Earth Day[/quote]

[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]1[/dropcap]เพื่อลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่อย่างหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ
[dropcap font=”Arial” color=”#ff7742″]2[/dropcap]เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนของชั้นบรรยากาศ
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]3[/dropcap]เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ และรณรงค์ช่วยกันปลูกป่า
[dropcap font=”Arial” color=”#ff9900″]4[/dropcap]เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิต ที่อาจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะการสูญพันธุ์
[dropcap font=”Arial” color=”#83c8d4″]5[/dropcap]เพื่อสร้างอำนาจให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำอันมิชอบของมนุษย์
[dropcap font=”Arial” color=”#f45556″]6[/dropcap]เพื่อสร้างสำนึกที่รักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชน และชาติ[divide icon=”circle” width=”medium”]

 

กิจกรรมในวันคุ้มครองโลก

[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]1[/dropcap]รณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกันรักษาป่าไม้ ธรรมชาติ แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม
[dropcap font=”Arial” color=”#ff6642″]2[/dropcap]ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ อาทิโครงการ 1 ครอบครัว 1 ต้นไม้
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]3[/dropcap]ควบคุมกำเนิด เพื่อให้จำนวนประชากรมีความสมดุล
[dropcap font=”Arial” color=”#ff9900″]4[/dropcap]ให้ความรู้แก่เยาวชนและ ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วันคุ้มครองโลก Earth day