TCI กลุ่มที่ 1

ชื่อวารสาร: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล: Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  Print ISSN: 0857-4405 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2564-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา ปกิณกะ และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ โดยส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS โดยแจ้งชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่บรรณาธิการสามารถติดต่อได้เข้าไปในระบบ บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 3 ท่าน จากนั้นกองบรรณาธิการจะรวบรวมความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ […]

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย: Thai Journal of Orthodontics Print ISSN: 2822-0293 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรวจสอบกลุ่มที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11814) สำนักพิมพ์: สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย / Thai Association of Orthodontists รายละเอียด: Thai Journal of Orthodontics (Thai J Orthod), is a peer-reviewed journal covering all areas of orthodontics and related fields, online launched in 2016. It is published two issues per year (Semi-yearly; January-June,

วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารไทยศึกษา: Journal of Thai Studies Print ISSN: 1686-7459 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด:  วารสารไทยศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษาในกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ไทศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีเปรียบเทียบ คติชนวิทยา การเรียนและการสอนภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยบทความที่ติพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) – ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน – ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –

วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  Journal of Sustainable Tourism Development ISSN: 2730-2911 (Print), ISSN 2730-3322 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Tourism and Hospitality Management , Suan Dusit University รายละเอียด: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน เป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน และฉบับสอง กรกฎาคม –

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Thai Journal of Public Health ISSN:   2697-5866 (Online) , 2697-584X (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University รายละเอียด: The Thai Journal of Public Health is focused on all disciplines of public health: ¤ Microbiology                           

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 / Journal of Medical and Public Health Region 4 ISSN:   2773-8965 (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี / Office of Disease Prevention and Control, Region 4 Saraburi รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ  รายงานปริทัศน์  รายงานผู้ป่วย/รายงานสอบสวนโรค ย่อวารสาร และนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ Double-blind Peer Review

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ISSN:   2697-486X (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Journal of Publish Heath Naresuan University (JPHNU) was established to disseminate a body of knowledge, study investigation, and research. JPHNU serves as a channel for sharing of knowledge, ideas, and information in the

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขล้านนา ISSN:   2672-930X (Online) , 1686-7076 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขล้านนารับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง หรือราย 6 เดือน (2 เล่มต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารสาธารณสุขล้านนา วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  

วารสารสาธารณสุขล้านนา Read More »

ชื่อวารสาร:  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ISSN:   2697-4576 (Online) , 0857-6920 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรม ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขอบข่ายและวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา Chiang Mai Dental Journal recognizes a need to stop accepting articles written in Thai; thus from now on, only articles written in English will be considered. Translated articles must

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารเภสัชกรรมไทย: TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice ISSN: 1906-5574 สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  TCI : กลุ่มที่ 1 ประเภท: วารสารอิเล็กทรอนิกส์, วารสารออนไลน์ รายละเอียด: วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.

วารสารเภสัชกรรมไทย TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice Read More »

ชื่อวารสาร:     วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) ISSN: 0858-4923 (Printing), ISSN: 2730-4159 (Online)  TCI:    กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด:  วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยของสำนักวิชาการสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ 4. เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 5. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักวิชาการสาธารณสุข โดยตีพิมพ์ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จัดทำปีละ 6 ฉบับเป็นราย 2 เดือน มีกำหนดออกคือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม

วารสารวิชาการสาธารณสุข Read More »

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Print E-ISSN: 2730-2334 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 20 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Read More »