ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

ชื่อวารสาร: The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Print ISSN: 0125-1562
อยู่ในฐานข้อมูล:  WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet, ACI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: SEAMEO TROPMED Network

Description: The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health is published by the SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network). One annual volume comprises of six bi-monthly issues (January, March, May, July, September, and November). The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health has been selected for coverage in Thomson Reuters information services, beginning with Vol 40 (1) 2009: Science Citation Index (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition, and Current Contents®/Clinical Medicine, in addition to the existing inclusion in Biological Abstracts, BIOSIS Previews, and Zoological Record. The SEAMEO* Regional Tropical Medicine and Public Health Project was established in 1967 to help improve the health and standard of living of the peoples of Southeast Asia by pooling manpower resources of the participating SEAMEO member countries in a cooperative endeavor to develop and upgrade the research and training capabilities of the existing facilities in these countries. By promoting effective regional cooperation among the participating national centers, it is hoped to minimize waste in duplication of programs and activities. In 1992 the Project was renamed the SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network.
*SEAMEO=Southeast Asian Ministers of Education Organization

Link to e-Journal: The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health


The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

อื่นๆ เกี่ยวกับวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

About The Author

Related posts