การประชุม (สังสรรค์) ในกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มสมาชิกTU-THAIPUL ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน นี้ เวลา 9:00 -17:30 น. ณ Growth Siam Square ซอย 2

บริษัทEBSCO เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรวม 7 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีการร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan) โดยจัดประชุมที่ Growth Siam Square ซอย 2 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

บริการของ TU-THAIPUL ใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่ที่เป็น นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก โดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลบนระบบสืบค้น EDS (EBSCO Discovery Service) เมื่อพบทรัพยากรที่ต้องการอยู่ในสถาบันใดๆ ที่เป็นสมาชิก เช่น ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย สามารถยืมได้คนละ3 เล่ม ต่อครั้ง และติดต่อกับบรรณารักษ์ กรอกฟอร์ม ทางห้องสมุดระหว่างสถาบันที่ร่วมมือกัน ก็จะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังห้องสมุดที่แสดงคำขอมา โดยไม่มีค่าบริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

การประชุมกลุ่มสมาชิกTU-THAIPUL ครั้งที่ 3