วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Print ISSN: 1905-4165 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และสารสนเทศ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและงานวิจัย Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: Lampang Rajabhat University Journal Print ISSN: 2286-8658 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยบทความที่ส่งเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Lampang Rajabhat University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: Lampang Rajabhat University Journal

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: Journal of Roi Et Rajabhat University Print ISSN: 1905-6036 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: Rajabhat Maha Sarakham University Journal Print ISSN: 1906-0181 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 ขอบเขตของวารสาร เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป Description: The acadamic Journal covers the areas of humanities and social sciences being published in economics, business administration and  management, political science, public administration and

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: Journal of Yala Rajabhat University Print ISSN: 1905-2383 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย  และบทความปริทัศน์  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) Description: Journal of Yala Rajabhat University is an academic documents

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Read More »