วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: EAU Heritage Journal Science and Technology Print ISSN: 2286-6175 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป Description: – Holding

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: Phuket Rajabhat University Academic Journal Print ISSN: 1905-162x TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยหรือผู้สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดออกวารสารปี ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) Description: Our journal policy is

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: FEU Academic Review Print ISSN: 1905-9590 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Pint) (ISSN: 1905-9590) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2) ได้เริ่มจัดทำเฉพาะวารสารในรูปแบบออนไลน์ (Online)  (ISSN: 2651-107X) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: FEU Academic Review

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี: Pathumthani University Academic Journal Print ISSN: 1906-4284 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยปทุมธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2562) Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Pathumthani University Academic Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี: Pathumthani

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ: Sisaket Rajabhat University Journal Print ISSN: 1906-0327 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ธ.ค.2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Sisaket Rajabhat University Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ: Sisaket Rajabhat University Journal

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Read More »