Month: August 2019

การประกันคุณภาพการศึกษา-การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน …

การประกันคุณภาพ-การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2561 Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ …

การประกันคุณภาพ-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2561 Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน …

การประกันคุณภาพ-ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 2561 Read More »